مراحل نصب کامپوتایل بر روی دیوار

۱-ابتدا تراز خط شروع را پیاده کرده و ریل را روی آن نصب میکنیم.

 

۲- پس از نصب ریل، توسط پیچ و دریل  در راستای  مورد نظر، اولین شابلون کامپوتایل را داخل شیار ریل با اعمال یک ضربه قرار می دهیم.

 

 

۳- سپس تراز ریل بعدی را  با توجه با شابلون کار شده ،روی دیوار در آورده و نصب  می کنیم.

فیلم نصب کامپوتایل بر روی دیوار: