نحوه اجرای زیرسازی کامپوتایل جهت سقف

نحوه اجرای زیرسازی کامپوتایل جهت سقف (به عنوان سقف کاذب)

پلان قطعات ساز

۱-در ابتدا تراز خط  اول را جهت ریل گذاری مشخص  کرده  وبه فاصله هر ۷۰ سانتی متر-یک عدد HT۹۰ به سقف پیچ میکنیم، همانطورکه درتصویر ملاحظه میشود سمت کوتاه قطعه به سقف پیچ می شود.

۲-درمرحله بعد قطعه U۳۶ را که در واقع ارتفاع سقف کاذب را تعیین میکند (به طور مثال ۶۰ سانتی متر یا ۱ متر) به اندازه خواسته شده برش داده و به HT۹۰ پیچ میکنیم. همانطور که در عکس ملاحظه می شود قسمت بلندتر HT۹۰ به U۳۶ پیچ شده است.

۳- پس از اطمینان از اتصال قطعات به سقف ، هنگر را که نقش گیره برای نگهداری ریل و اتصال آن به U۳۶ را ایفا میکند، به U۳۶ پیچ می کنیم (مطابق عکس).

۴- در مرحله ی بعد، ریل را به داخل دهانه هنگرهای هر ردیف  انداخته  ودرنهایت  زیر ساز اجراشده آماده  جایگذاری کامپوتایل ها می باشد.